תקנון

תקנון

תנאי שימוש באתר


מבוא

1. אתר ילדים פלוס (www.yeladimplus.co.il) (להלן: "האתר") מברך אותך על הצטרפותך לקהילת הגולשים
והמשתמשים בו ומעוניין ליידע אותך כי השימוש באתר זה כפוף, בין היתר, לעמידה בכל התנאים אשר יפורטו בתקנון זה (להלן: "התקנון" ו/או "תנאי השימוש" לפי העניין)

2. חשוב לציין כי גלישה ו/או שימוש באתר משמעותה כי קראת, הבנת והסכמת לאמור בתקנון כפי שיפורסם באתר מעת לעת.

3. אם אינך מסכים לאמור בתקנון ו/או כל חלק הימנו הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר ולא לגלוש בו.

4. במידה והינך קטין (מי שטרם מלאו לו 18 שנים) עליך לקרוא את התקנון יחד עם הוריך או כל אדם אחר המשמש כאפוטרופוסך ולהשתמש באתר רק לאחר שקיבלת את הסכמתם המלאה לאמור בו.

5. האתר מופעל על ידי "ילדים פלוס" שהינה שותפות רשומה ו/או עתידה להירשם ככזו בישראל (להלן: "השותפות").

6. למונחים הבאים יהיו המשמעויות הבאות לצידם:

א. תכנים: מידע מכל סוג שהוא אשר נודע להעביר מסר לרבות הודעות, מודעות, פרסומות, סיפורים, כתבות, נתונים, תחזיות, ניתוחים, סקירות, חוות דעת, מתכונים, ביקורות, תגובות, הוראות וכיו"ב תכנים בכל פורמט שהוא, לרבות אך לא רק, הודעות מילוליות, תמונות, קבצים, אמצעים חזותיים מסוגים שונים, לרבות גרפיקה, אנימציה, איור, צלמית, כל תו ו/או סימן, תרשים, סרטון, הדמיה וכל אמצעי ויזואלי אחר, קבצי קול, קבצים אודיו ויזואליים, קישורים, וכל שילוב של אחד ו/או יותר מהאלמנטים דלעיל ללא כל תלות בפורמט ובטכנולוגיה ששימשו ליצירתו, בין שהם בעלי אופי מסחרי, ובין אם לאו, בין שפורסמו על ידי משתמש בעל עניין מסחרי ובין אם לאו.

ב. האתר: כל הדפים, הקבצים, התוכנות, התכנים, הקישורים, מאגרי הנתונים וכל האלמנטים הנמצאים תחת הדומיין: www.yeladimplus.co.il לרבות, פורומים, צ'אטים, טוקבקים, אזורים המוגדרים כאזורים אישיים, שירותים ו/או אזורים הדורשים הרשמה, וכל רכיב אחר שהינו חלק בלתי נפרד הימנו. בכל מקום בו מוזכר האתר בתקנון זה יחול האמור על כולו ו/או על כל חלק הימנו.

ג. מכשיר קצה: כל אמצעי בו ניתן לגלוש ו/או להציג אלמנטים מהאתר לרבות, מחשבים קבועים ונישאים, מחשבי כף יד, טלפונים סלולאריים, וכל מכשיר אחר בין אם קיים ובין אם שאינו קיים במועד פרסום תקנון זה ובו ניתן יהיה לגלוש ו/או להציג אלמנטים מהאתר, ללא קשר ותלות בטכנולוגיה ובתווך המשמשים לצורך ביצוע הגלישה ו/או הצגת האתר.

ד. משתמש: כל אדם ו/או גוף הגולשים באתר לרבות מי מהם המפרסם כל תוכן באתר בין אם בעל אופי מסחרי ובין אם לאו.

ה. משתמש רשום: משתמש שביצע הרשמה לאתר כמפורט להלן. למען הסר ספק יובהר כי כל האמור בתקנון זה לגבי משתמש יחול גם על משתמש רשום אלא אם צוין במפורש אחרת.

7. השותפות ממליצה למשתמשים באתר להתעדכן בנוסח התקנון מעת לעת, שכן השותפות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או להוסיף ו/או לשנות ו/או לגרוע מכל האמור בתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל זמן, וללא מתן הודעה מראש והיא צפויה לעשות כן. תוקפו של כל שינוי כאמור יחול ממועד פרסומו באתר ואילך. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את התקנון בגרסתו העדכנית ביותר באמצעות קישור זה: "התקנון".

8. במידה וקיימים תנאי שימוש פרטניים לאזורים מסוימים באתר תנאי השימוש הכלליים הינם בנוסף לתנאים הפרטניים ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש הכלליים לתנאי השימוש הפרטניים, יגבר האמור בתנאי השימוש הפרטניים על האמור בתנאי השימוש הכלליים, לפי העניין.

9. השותפות רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את כל ו/או חלק זכויותיה לפי תקנון זה לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף, בכל עת, בין בתמורה ובין ללא תמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

10. הגם שהשימוש באתר מיועד בעיקר להורים ולילדים הרי שהינו פתוח לקהל הרחב.

11. השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד - תנאים אלו יחולו על כל המשתמשים באתר.

 
כללי

12. השימוש באתר הינו במצבו כמות שהוא (AS IS) ובהתאם להחלטות השותפות. למשתמש אין ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי השותפות בגין תכונות האתר ו/או אפשרויות השימוש בו ו/או העדרן, מגבלות האתר כפי שהן כעת, כפי שהיו בעבר וכפי שיהיו בעתיד וכל תוכן שפורסם ו/או מפורסם ו/ואו יתפרסם בו לרבות השפעתו על מכשירי הקצה.

13. השותפות רשאית בכל עת לסגור ו/או להשבית ו/ואו לחסום ו/או לשנות את האתר ו/או כל חלק הימנו בכל דרך שהיא לרבות זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו כולל שירותים הדורשים הרשמה, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. המשתמש מצהיר כי אין לו ואו מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/ואו תביעה ו/או זכות ו/או סעד בקשר לזכותה זו של השותפות.

14. למרות האמור לעיל, במקרה של סגירה קבועה של האתר, השותפות תשתדל ליתן הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק השותפות את התכנים הכלולים באתר למשך זמן סביר נוסף בלבד ולאחר מכן תהא רשאית למוחקם, וזאת מבלי לתת כל הודעה נוספת בעניין זה.

15. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השותפות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים הניתנים באתר.

16. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שייתכן והשימוש ו/ואו השירותים הניתנים באתר יפסקו ו/או יופרעו ו/ואו לא יינתנו כסדרם, וכי השותפות אינה מתחייבת בכל דרך שהיא כי האתר חסין מפני גישה לא חוקית ו/או בלתי מורשית, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ו/ואו בתוכנה ו/או בתקשורת אצלה או אצל מי מספקיה וכי ידוע לו והוא משחרר את השותפות מאחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף ו/או נלווה, לרבות, עגמת נפש שייגרמו לו ו/או לרכושו ו/או למי מטעמו ו/או לרכושו בקשר לכך.

17. אשר על כן, השימוש באתר ו/או כל חלק הימנו הינו על אחריות המשתמש בלבד.


האתר נועד לשימוש פרטי בלבד

18. האתר נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד ולמטרות כמפורט ב: "אודות האתר בלבד ואין לעשות באתר ו/או בתכניו כל שימוש מסחרי ו/או אחר פרט לשימוש פרטי, ואין לעשות באתר ו/או בתכניו כל שימוש החורג ממטרות האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של השותפות.

19. חל איסור מוחלט לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, ביצוע, הכנת יצירה נגזרת ו/או כל שימוש אחר שלא ניתנה עבורו הרשאה מפורשת מראש ובכתב מטעם השותפות ו/או לאפשר לאחר לעשות שימושים כנ"ל בתכנים המופעים באתר ובכל חלק הימנו, לרבות אך לא רק, באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים מכל סוג ובכל פורמט ולכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית.

20. אין להציג תכנים מהאתר בכל מקום, בכל מדיה, בכל אמצעי, בכל מכשיר קצה ובכל פורמט ללא אישור מראש ובכתב של השותפות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין להציג תכנים מהאתר באופן המשנה את עיצובם ו/או את תוכנם.

21. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים ו/או נתונים כלשהם מהאתר.


חופש ביטוי ותכנים באתר

22. לפני הכול נדגיש ונציין כי התכנים המפורסמים באתר אינם מבטאים ו/או משקפים בשום צורה ואופן את דעתה של השותפות ו/או עמדתה בשום עניין ואין השותפות אחראית בכל דרך שהיא לטיבם, לאמינותם, לזהות המפרסמים, לתוצאות השימוש ו/או ההסתמכות עליהם לכל דבר ועניין, השפעתם בפועל / השפעתם המסתברת על מכשירי הקצה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שפרסמם. המשתמש מאשר שידוע לו כי הוא עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכד', וכי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה מהשותפות בעניין זה והשותפות אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ישירה ו/או עקיפה ו/או נלוות ביחס לכל נזק, הפסד, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכל תוצאה שתגרם לכל מאן דהוא בשל שימוש ו/או צפייה ו/או הסתמכות על תכנים אלה.

23. המשתמש מצהיר כי כל הסתמכות בדבר זהותם האמיתית של משתמשים אחרים, אמיתות התכנים המפורסמים על ידם, היקף ידיעותיהם וכיו"ב ענייניים הקשורים בטיב התכנים המפורסמים באתר הינה על אחריותו בלבד.

24. למען הסר ספק יובהר כי אין לראות בפרסום תכנים באתר משום המלצה ו/או עצה ו/או חוות דעת ו/או עידוד של השותפות לפעול ו/או להסתמך על התכנים, וכל הסתמכות של כל אדם ו/או גוף על התכנים הינה על דעתו ועל אחריותו הבלעדית ואין לו והוא מצהיר כי הוא מוותר על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות ו/או סעד כלפי השותפות בעניין זה.

25. הגם שהשותפות מאמינה בתקשורת פתוחה ובחופש הביטוי, חשוב לא פחות (ולפעמים אף יותר) לשמור על כבוד הדדי, סובלנות, הגינות וכמובן על חוקי מדינת ישראל. נבקש להזכיר ולהזהיר כי כל מידע שיפורסם באתר על ידי המשתמש עשוי להיות חשוף לכלל הגולשים באינטרנט ולפיכך המשתמש נדרש לנקוט משנה זהירות בבואו לפרסם תכנים באתר, לרבות פרסום פרטיו האישיים וכל נתון אחר אשר המשתמש אינו מעוניין לחשוף בפומבי.

26. אסור בתכלית האיסור לפרסם באתר ו/או בכל חלק הימנו, לרבות, בפורומים ובטוקבקים, ואין לקשר ו/או להטמיע (Embed) באתר תכנים אשר יש בהם כדי להוות לשון הרע, הסתה ו/או עידוד לביצוע הסתה, תכנים גזעניים לרבות תכנים שיש בהם משום אפליה פסולה על בסיס דת, גזע, מין, צבע עור, מוצא, נטייה מינית, עיסוק, מעמד סוציו-אקונומי, מחלה, נכות מכל סוג שהוא, אמונה, השקפה פוליטית, תכנים בעלי אופי מיני בוטה, תכנים מאיימים, תכנים המהווים ו/או מעודדים הפרת חוק מכל סוג שהוא, תכנים העלולים לשמש בסיס לתביעה פלילית ו/או אזרחית, תכנים אשר ידוע למפרסם כי אינם אמת ו/או כל תוכן אשר נועד להערים על משתמש אחר ו/או על גוף כלשהו, תכנים שיש בהם משום פגיעה בפרטיות לרבות פרסום פרטים אשר היו מוגנים בסיסמה ופרטים אשר אינם פתוחים לידיעת הקהל הרחב, כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם, תכנים אשר יש בהם משום הטעיית צרכנים, תכנים שיש בהם משום פגיעה ברגשות הציבור, תכנים בעלי אופי מסחרי / פרסומי כלשהו - למעט מי שקיבל על כך אישור מראש ובכתב, תכנים אשר פרסומם באתר מהווה הפרת זכויות קניין של צד שלישי כלשהו, תכנים אשר מכילים קבצים אשר עלולים להזיק למחשבים אחרים ותכנים אשר אינם רלוונטיים לאתר.

27. השותפות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לצמצם ו/או לערוך ו/או להגביל פרסומו של כל תוכן אשר היא סבורה שיש בו משום הפרה של תנאי מהתנאים דלעיל ו/או עלול לפגוע בצד שלישי כלשהו.

28. השותפות מודיעה כי אין באפשרותה לשלוט על כל התכנים המפורסמים באתר והיא לא תהא אחראית בשום אופן לטיבם, אמינותם ותוכנם. השותפות אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את התכנים הללו או בודקת את אמיתותם ו/או זהות המפרסמים אותם. לפיכך, המשתמש מתבקש, באם לדעתו פורסמו באתר תכנים כלשהם אשר יש בהם משום הפרת תנאי השימוש להודיע על כך לשותפות בכתובת מייל: Info@yeladimplus.co.il.

29. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ומבלי לגרוע מחובתו האישית של כל משתמש לפעול על פי תנאי השימוש, השותפות לא תישא באחריות כלשהי ו/או בחבות כלשהי בין אם ישירה ובין אם עקיפה ובין אם נלוות בקשר לכל תגובה ו/או טענה ואו תביעה כנגד כל משתמש או מי מטעמו בשל כל פעילות שבוצעה על ידו באתר, בין שפעל תוך שמירה על תנאי השימוש ובין שהפר אותם.

30. בנוסף, לא יהיה בפעולותיה ו/או מחדליה של השותפות כדי להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא, ו/או ליצור התחייבות כלשהי כלפי אדם ו/או גוף כלשהם בקשר לתכנים שיפורסמו ו/או שיוסרו מהאתר ו/או בקשר לכל פעולה שתנקוט או תמנע מלנקוט השותפות בקשר עם אכיפת תנאי השימוש.

31. משתמש אשר פרסם ו/או עתיד לפרסם תכנים באתר, מכל סוג ובכל פורמט, מצהיר בזאת כי ביצע את כל הבדיקות הדרושות ומצא כי אין בפרסום תכנים אלה באתר כדי להפר כל תנאי מתנאי השימוש, כי התכנים שפורסמו על ידו הינם בבעלותו המלאה ו/או ניתנה לו רשות לפרסם תכנים אלה באתר על ידי כל מי שהינם בעלי הזכויות הנכונים בתכנים אלה, כי אין בפרסומם משום הפרת הוראות כל דין ו/או חוזה, במידה והתכנים כוללים התייחסות ו/או מופיעים ו/או משתתפים בהם צדדים ג' כלשהם - כי ניתנה לו הסכמתם המלאה והמפורשת לפרסום תכנים אלה באתר, במידה והתכנים כוללים לינקים (קישורים) לאתרים אחרים - כי ניתנה לו הסכמתם המלאה והמפורשת של כל בעלי הזכויות הנכונים באתרים הנ"ל לבצע הפניה כאמור לעיל.

32. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת כי במידה ויפרסם תכנים באתר, תחול עליו אחריות מלאה לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו לשותפות ו/או מי מטעמה כתוצאה מפרסום תכנים אלה באתר וכי הוא פוטר את השותפות ו/או מי מטעמה מכל אחריות בנוגע לתכנים אלה.

33. המשתמש מצהיר ומסכים כי בעצם פרסום תוכן כלשהו באתר על ידו הינו מקנה לשותפות ו/או מי מטעמה זכות, בלתי הדירה לפרסמו, לעריכתו, לעיבודו, להפצתו, לשידורו, לשכפולו, להעתקתו, לשיווקו, להצגתו בפומבי, של התוכן שפורסם על ידו, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות וללא צורך במתן הודעה על כך למשתמש, ומבלי שהדבר יקנה לו זכות לתמורה ו/או תמלוג כלשהם עכשוויים ו/או עתידיים, בין כספי ובין שאינו כספי בקשר עם שימוש כלשהו שתעשה השותפות בתוכן שפורסם על ידו באתר.

34. משתמש לא יבצע הורדה ולא יבצע כל שימוש בתוכן שפורסם על ידי משתמש אחר ללא קבלת רשות מכל בעלי הזכויות הנכונים בתוכן זה.

35. משתמש לא יפגע ולא ישבש לא ימחק ולא ישנה תכנים שהועלו על ידי משתמשים אחרים בשום דרך ובשום מקרה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשותפות אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשו לכל תוכן שפורסם על ידו והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד השותפות בקשר לכך.

36. במידה ובאתר קיימים קישורים לאתרים ו/או לגורמים אחרים שאינם האתר, כהגדרתו לעיל, הרי שהשותפות מודיעה כי אין לה כל שליטה והיא אינה מפקחת על אתרים אלה, לרבות אך לא רק, זמינותם, טיבם, איכות התכנים המפורסמים בהם, תנאי השימוש בהם, והמשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהשותפות אינה ולא תהא אחראית לכל אי-נוחות ו/או עוגמת נפש ו/ואו נזק מכל סוג שהוא ישיר ו/או עקיף ו/או נלווה שייגרמו לו ו/או לרכושו ו/או למי מטעמו ו/או לרכושו עקב חשיפה ו/או שימוש באתרים ו/או גורמים אלה וכי הגלישה לאתרים אלה הינה באחריותו המלאה של המשתמש על כל המשתמע מכך וכי אין בהימצאותם של קישורים לאתרים אלה באתר משום המלצה לבקר בהם.

37. האתר עשוי לכלול תכנים בעלי אופי מסחרי המתפרסמים מטעם גופים שונים המציעים למכירה נכסים ו/או שירותים. כאמור לעיל, רק מי שקיבל מהשותפות היתר מראש ובכתב, רשאי לפרסם באתר תכנים בעלי אופי מסחרי.

38. מובהר בזאת כי כל האמור לעיל ולהלן יחול גם לגבי תכנים בעלי אופי מסחרי.

39. השותפות אינה ולא תהא צד לכל עסקה ו/ואו התקשרות מכל סוג שהוא שתיעשה על סמך תכנים המתפרסמים באתר והמשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשותפות אינה צד לעסקה ו/או התקשרות כזו, כי לא תישא בכל אחריות ישירה ו/או עקיפה ו/או נלוות לתוצאותיה, כי היא אינה ערבה בכל דרך שהיא לנכסים ו/או השירותים נשוא העסקה וכי אין בעצם פרסומם באתר כדי להוות המלצה ו/או עידוד ו/או עצה ו/או חסות ו/או חוות דעת לביצוע עסקה ו/או התקשרות כלשהי. למען הסר ספק יובהר כי סעיף זה יחול גם במקרה של עסקה ו/או התקשרות שנרקמו על סמך תכנים שאינם תכנים פרסומיים.

40. במקרה בו השותפות ו/או מי מטעמה, יסייעו, לפנים משורת הדין, במציאת בפתרון לסכסוך שהתגלע בין משתמש פלוני לצד ג' כלשהו לא יהיה בסיוע כאמור כדי להטיל אחריות כלשהי על השותפות ו/או מי מטעמה. 

 
הרשמה לאתר

41. יתכן כי חלק מהשירותים שיוצעו באתר יותנו בביצוע הליך הרשמה אשר במסגרתו יתבקש המשתמש למסור נתונים אישיים כגון: שם מלא, כתובת מגורים, פרטי התקשרות וכיו"ב. יצוין כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידי המשתמש אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת נתונים המוגדרים כנתוני חובה לא ניתן יהיה להשלים את הליך ההרשמה וליהנות מאותם שירותים. נתונים שהינם נתוני חובה יסומנו באופן שונה ומובלט.

42. על המשתמש למסור רק פרטים מלאים ומדויקים. במקרה של שינוי פרטים על המשתמש  לעדכנם באמצעות פניה לכתובת מייל: Info@yeladimplus.co.il. יודגש כי אי מסירת פרטים מלאים ומדויקים עשויה למנוע מהמשתמש אפשרות ליהנות ממגוון השירותים המותנים ברישום.

43. במידה וכחלק מתהליך ההרשמה נדרש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה (להלן: "מזהי ההתקשרות") מחובתו לשמור פרטים אלה בסודיות, והשותפות מממליצה, מטעמי אבטחת מידע, לשנות מעת לעת את הסיסמה על מנת למנוע שימוש במזהי ההתקשרות ללא רשותו של המשתמש.

44. השותפות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר ו/או למחוק ו/או לשנות כל שם משתמש אשר לדעתה, אינו הולם ו/או עלול לפגוע בכל מאן דהוא והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

45. משתמש רשום אשר איבד / שכח את מזהי ההתקשרות שלו, או שאדם אחר התחבר לאתר באמצעות מזהי ההתקשרות שלו ללא רשותו, מתבקש להודיע על כך לשותפות באופן מיידי בכתובת מייל: Info@yeladimplus.co.il

46. אין להתחבר לאתר תוך שימוש במזהי התקשרות של משתמש רשום אחר ללא רשותו המפורשת.

47. הנתונים שיימסרו על ידי המשתמש הרשום ישמרו במאגר המידע של השותפות (להלן: "מאגר המידע"). המשתמש הרשום מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי השותפות תהא רשאית לנהוג במאגר המידע בהתאם להוראות הדין.

48. המשתמש הרשום מצהיר כי הרשמתו לשירותים / לאזורים הטעונים רישום, מהווה אישור מטעמו להיכלל ברשימת מקבלי פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר, בכל אמצעי, לרבות דואר, דואר אלקטרוני, מסרונים וכיו"ב.

49. על אף האמור לעיל, המשתמש הרשום יוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אליו, ו/או על ידי פנייה לשותפות בכתובת מייל: Info@yeladimplus.co.il על סירובו להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא יעשה כן, ימשיך המשתמש לקבל פרסומת כאמור.

50. יתכן והאתר יאפשר למשתמש רשום לשמור נתונים כלשהם בשרתי האתר. המשתמש הרשום מצהיר כי ידוע לו שהשותפות אינה אחראית לכל שמירה ו/או הוספה ו/או מחיקה ו/או שינוי של נתונים אלה ו/או הימנעות מביצוע פעולות אלה, אשר היו אמורות להתבצע על ידו, ולא תישא בכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה ו/או נלוות לכל אובדן ו/או הפסד ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, אשר יגרמו למשתמש כתוצאה מאובדן מלא ו/או חלקי של נתונים אלה.

51. משתמש רשום יהא רשאי לפנות לשותפות, בכתב, בכל עת ולבקש להסיר את הנתונים שלו ממאגר המידע. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלאחר הסרת הנתונים דלעיל לא יוכל לעשות שימוש בפעילויות ובשירותים הטעונים הרשמה, ויתכן כי נתונים שנשמרו על ידו ימחקו.

52. השותפות תהא רשאית שלא לאפשר למשתמש להירשם ו/או לחסום ואו לבטל רישומו של משתמש רשום, לפי שיקול דעתה הבלעדי אם הונחה דעתה כי אותו משתמש הפר תנאי מתנאי התקנון ו/או הפריע לאחרים לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או להירשם אליו ו/או מכל סיבה סבירה אחרת. במקרה זה יחול, בין היתר, האמור בסעיף 51 לעיל.


הגנה על פרטיות והבטחת מידע

53. השותפות מודיעה כי בנוסף לנתונים שנמסרו לה על ידי המשתמש הרשום בעת ההרשמה הינה צפויה לשמור במאגר המידע שלה נתונים בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש, לרבות, שירותים אליהם נרשם ו/או שעניינו אותו, פרסומות שקרא, עמודים שביקר בהם, אמצעי תשלום ששימשו אותו, מקום המחשב שבאמצעותו נכנס לאתר וכיו"ב (להלן: "המידע"). יובהר כי מידע יכול וייאסף הן לגבי משתמש רשום והן לגבי משתמש שאינו רשום.

54. על השימוש במידע הנ"ל, כמו גם נתוני משתמש שנמסרו בעת ההרשמה תחול מדיניות הגנת הפרטיות של השותפות. השותפות רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים לעניין השימוש במידע אישי שנמסר על ידי המשתמש, תפורסם על-כך הודעה באתר, במקום שבו מפורסמים כללים אלו.

55. השימוש במידע, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת,  בין היתר, כדי לאפשר למשתמש ליהנות משירותים שונים באתר כולל אזורים אישיים, התאמת תכנים למשתמשים לרבות יצירת שירותים ותכנים חדשים, ליצירת קשר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות לשם משלוח מידע פרסומי - בין אם מידע שהשותפות עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים, תפעול ופיתוח האתר ו/ואו לכל מטרה דומה וכפי שיעודכן מפעם לפעם במסגרת מדיניות פרטיות זו. 

56. מידע זה לא יזהה את המשתמש באופן אישי והוא לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.

57. השותפות לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים (פרטים ומידע המזהים את המשתמש אישית) ומידע שנאסף על פעילות המשתמשים באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

א. במקרה של הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה.

ב. במקרה של ביצוע ו/או ניסיון לביצוע פעולות הנחזות להיות פעולות המפרות ו/או מנוגדות לדין. 

ג. במקרה של מתן צו שיפוטי ו/או כל צו אחר מטעם רשות מוסמכת המורה לשותפות לעשות כן.

ד. במקרה של כל מחלוקת בין המשתמש לשותפות ו/או מי מטעמם בקשר עם האתר ו/או אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של השותפות. 

ה. בכל מקרה שהשותפות תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה, כי מסירת מידע זה נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו ו/או רכושו של כל מאן דהוא. 

ו. במסגרת העברת כל / חלק מזכויותיה / פעילותה באתר לצד שלישי כלשהו. 

58. האתר משתמש בעוגיות - Cookies  לצורך תפעולו, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטי משתמש, התאמת תכנים להעדפותיו האישיות, הרגלי הגלישה שלו, וכן לצרכי אבטחת מידע.

59.  Cookiesהינם קבצי טקסט שהדפדפן יוצר לפי פקודה מהאתר והם משמשים, בין היתר, גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש בעמודי האתר השונים.

60. באם המשתמש אינו מעוניין לקבל Cookies, יכול הוא לחסום את השימוש בהם על ידי הליך פשוט בדפדפן. לחילופין, ניתן למחוק את ה - Cookies בכל עת.

61. יצוין כי מחיקת ה – Cookies ו/או חסימת השימוש בהן בדפדפן, כאמור לעיל, עלולה למנוע מהמשתמש, בין היתר, את האפשרות להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ו/או באתרים אחרים ובביטול האפשרות שהאתר ו/או אתרים אחרים יותאמו להעדפותיו ו/או יזהו אותו.

62. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אחד זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם,  ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע של השותפות משמש לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה עלפי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כיאז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. השותפות תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות למשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לשותפות לשם ניהול עסקיה ו/או פעילויותיה השונות יוסיף להישמר במערכות השותפות, על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות למשתמש. אם בתוך 30 יום לא יקבל המשתמש הודעה כי המידע שנתבקשה השותפות למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, יהיה זכאי הוא לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לשותפות לפעול כאמור.

63. הגם שהשותפות עושה כל מאמץ ליישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע אשר יש בהם כדי לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה, אין בהם בטחון מוחלט. על כן השותפות אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו והיא לא תישא בכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה ו/או נלוות לכל אובדן ו/או הפסד ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, אשר יגרמו למשתמש כתוצאה מחדירה בלתי מורשית למחשביה.


קניין רוחני

64. כל זכויות היוצרים באתר, לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ, טקסטים, תכנים, קוד מחשב, מאגרי נתונים וכל חומר אחר הכלול בו הינן של השותפות בלבד, למעט זכויות יוצרים השייכות לספקי התוכן של האתר, שותפים עסקיים ו/או מפרסמים ו/או של צד שלישי, שהרשה לשותפות להשתמש בהם ושל משתמשים המפרסמים תכנים שלהם, הכול לפי העניין.

65. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של השותפות. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמש.

66. שמה של השותפות, שם המתחם של האתר וסימני המסחר של השותפות – רשומים ושאינם רשומים, הינם קניינה הבלעדי של השותפות.

67. המשתמש מתחייב שלא לזייף ו/או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר לאתר.

68. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

 
 
שונות

69. בנוסף לאמור לעיל, המשתמש מתחייב כי לא יעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

א. יגביל או ימנע את השימוש וההנאה של משתמש אחר באתר.

ב. יתחזה לאדם ו/או גוף כלשהו ו/או נציגו של גוף כלשהו ו/או ימסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו.

ג. יאסוף  מידע על המשתמשים באתר לשם מטרות כלכליות ו/או בלתי חוקיות ו/או לשם הפצת דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או למשתמשים באתר.

ד.יקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ו/או יציג, או יפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, כך שלא ניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מהדפים בהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש,  ואין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

ה. יציב את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror).

ו.יפריע ו/או יקטע את פעולת האתר והמערכות הנלוות לו בכל דרך שהיא.  


הפרת תנאי התקנון וסמכות שיפוט

70. המשתמש מתחייב, כי תוך 14 יום משיגור דרישה בכתב לעשות כן, לשפות את השותפות, נציגיה, עובדיה, מנהליה ו/או כל מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב ו/או כתוצאה מכל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.

71. השותפות רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, בכל דרך שתמצא לנכון באם לא יעמוד ו/או יפר תנאי מתנאי תקנון זה וזאת מבלי לגרוע מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או סעד העומדים לזכות השותפות כאמור בכל דין.

72. היה ויפר משתמש תנאי מתנאי תקנון זה, תהא השותפות רשאית, לפי שיקול דעתה, לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

73. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב – יפו.פנה אלינו

74. הינך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה והבהרה באי-מייל : Info@yeladimplus.co.il.

 
גלישה מהנהאני מאשר/ת קבלת ניוזלטר ו/או הודעות פרסומיות
בהרשמה אני מאשר/ת קבלת ניוזלטר